Projekt GoForMura

KRATKA VSEBINA PROJEKTA
Projekt GoForMura je dve leti preučeval različne dejavnike, ki vplivajo na oba habitatna tipa na obeh lokacijah ob Muri.  Štirje projektni partnerji so v 2015 in 2016 izvedli mnogo gozdnogojitvenih in tehničnih ukrepov v študijskih območjih Murska šuma in Gornja Bistrica v Prekmurju na SV Slovenije. Skupni imenovalec vseh je bil, da bi s svojim delom spremenili oz. izboljšali stanje poplavnih hrastovo-jesenovo-brestovih gozdov in obrečnih vrbovij, jelševij in jesenovij.

goformuracolor

 

Več o projektnih aktivnostih (.pdf)

 

ZANIMIVOSTI O PROJEKTU

Stanje gozdov lahko najhitreje spremenimo z načinom gospodarjenja oz. sadnjo rastišču primernih vrst, zato so tekom projekta posadili 23900 sadik hrasta doba, 1875 sadik avtohtonega črnega topola ter večje število jelš in vrb.

Ocenili so ohranjenost gozdnih habitatnih tipov ob Muri in pripravili zasnovo monitoringa (spremljanja) stanja. Poleti 2015 je bil opravljen obširni terenski popis na 130 raziskovalnih ploskvah. Popisanih je bilo 1900 dreves in 23 drevesnih vrst. Izločili so 44 habitatnih dreves.

Opravljen je bil terenski popis prisotnih bolezni v gozdnih kompleksih – popisali so 47 povzročiteljev poškodb dreves. Ugotovili so, da med bolnimi drevesi prevladujeta jesen in hrast, med zdravimi pa beli gaber in maklen.

Zaradi izginjanja hrasta doba in nestalne količine mrtvega lesa so sledili trendom razvoja nekaterih vrst hroščev (rogača, škrlatnega kukuja in strigoša). Vse tri vrste so bile opažene v Prekmurju, le okoli Bistrice strigoša niso zasledili.

Na osnovi spoznanj je bil izdelan prvi upravljavski načrt za območji Natura 2000 Murska šuma in Gornja Bistrica, kjer so izvedli različne varstvene ukrepe (posek rastišču neprimernega sestoja rdečega bora, sadnja hrasta doba, nega mladega drevja…).

Pomemben del projekta je bilo delo z različnimi javnostmi v Prekmurju in širše. Pripravljene so bile tri večje strokovne delavnice za zunanjo javnost, ena terenska izobraževalna delavnica za lokalne prebivalce ter zaključna konferenca. Še štiri izobraževalne delavnice o Naturi 2000 in gozdovih so bile namenjene ozaveščanju in izobraževanju 209 pedagoških delavcev v vrtcih, OŠ ter nevladnih organizacijah. Okoljsko vzgojo mladih so izvedli na petih delavnicah, kjer je sodelovalo 441 otrok.

 

O viru financiranja:

Projekt je financiral Program Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 (SI02). V projektu so sodelovali Gozdarski inštitut Slovenije (nosilec projekta) ter partnerji Zavod za gozdove Slovenije, LUTRA (Inštitut za ohranjanje naravne dediščine) in NINA (Norveški inštitut za naravno dediščino).

Za Slovenijo je Program Finančnega mehanizma EGP (Islandija, Lihtenštajn in Norveška) opredelil tri programska področja. Projekt GoForMura je pokril temo »Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve. Nosilec programa je Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

logo-eea-grantslogo-svrl

 

 

 

REZULTATI PROJEKTA

Splošne informacije o projektu: GoForMura

fb

Zaključni zbornik projekta GoForMura dostopen na:

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2016/12/e-Zbornik_GoForMura.pdf

Predstavitev dr. Marinška in dr. Kutnarja o Invazivnih rastlinah ob Muri:

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2016/12/7_Invazivne-tujerodne-rastlinske-vrste-ob-Muri_Marin%C5%A1ek.pdf

Pomembni, a močno ogroženi gozdovi ob Muri, Proteus, 2016:

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2016/06/Proteus_maj2016_GoForMura.pdf

Vse tujerodno ni tako zelo tuje, Prekmurski Vestnik, 2016:

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2015/04/VESTNIK_Vse-tujerodno-ni-tako-zelo-tuje_Kutnar.pdf