Tujerodne vrste, okoljsko breme globalizacije

Preseljevanje živalskih in rastlinskih vrst poteka že tisočletja. Ljudje so že s prvih potovanj v oddaljene kraje prinašali domov uporabne in zanimive vrste. V zadnjih desetletjih smo priča razmahu svetovne trgovine in vse večji dostopnosti različnih oblik transporta. Prenašanje vrst med državami in kontinenti je danes hitrejše in bolj množično kot kadarkoli prej v naši zgodovini. S tem se večajo in postajajo vse očitnejše tudi pasti preseljevanja teh vrst, ki jih zaradi njihovega tujerodnega izvora imenujemo tujerodne vrste.

Številne tujerodne vrste so ljudem koristne, bistveno prispevajo h kakovosti življenja in tudi nimajo negativnih vplivov. Nekatere vrste pa so škodljive, saj se v novem okolju ustalijo, ob odsotnosti naravnih sovražnikov pogosto oblikujejo velike populacije in se začno hitro širiti. Takšne vrste lahko povzročajo gospodarsko škodo ali imajo škodljive vplive na zdravje ljudi. Številne tujerodne vrste pa sicer neposredno ne prizadenejo človeka, povzročajo pa škodo biotski raznovrstnosti – ekosistemom, habitatom, domorodnim vrstam. To skupino tujerodnih vrst imenujemo invazivne tujerodne vrste.

Na tej spletni strani predstavljamo tujerodne vrste, njihove značilnosti in vplive ter ukrepe. Opisani so tudi ukrepi, s katerimi lahko prav vsi prispevamo k odgovornejšemu ravnanju s tujerodnimi vrstami.

Vrsta meseca

Storževa listonožka
(Leptoglossus occidentalis)

Kako dobro poznamo tujerodne vrste?

Bližajoči dogodki

Maj 2017

Predavanje: Invazivne tujerodne rastline - Četrtna skupnost Vič – 24/05/2017 6:00 pop - 7:00 pop
ČS Vič

Predavanje: Invazivne tujerodne rastline - Četrtna skupnost Center – 31/05/2017 6:00 pop - 7:00 pop
ČS Center